Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ บ้านพุแค หมู่ที่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 10 ไร่ กล้าไม้ 2,000 กล้า โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม

แกลเลอรี่