Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่เท่าใด ?

ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่ประมาณ 65% ในแอปเปิ้ลมีน้ำอยู่ถึง 80% และในมะเขือเทศและแตงโมมีน้ำอยู่เป็นปริมาณมากถึง 90%

น้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันกี่สถานะ ?

น้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 3 สถานะ คือ

  • น้ำในสถานะที่เป็นของเหลว ได้แก่ น้ำในแม่น้ำลำธาร ห้วย หนอง คลองบึง ทะเล
  • น้ำในสถานะที่เป็นของแข็ง ได้แก่ น้ำแข็ง หิมะ และลูกเหน็บ
  • น้ำในสถานะที่เป็นก๊าซ ได้แก่ ไอน้ำที่ลอยอยู่ในอากาศ

วัฏจักรของน้ำคืออะไร ?

วัฏจักรของน้ำ คือ กระบวนการหมุนเวียนของน้ำตามระบบธรรมชาติที่เกิดต่อเนื่องกันโดยไม่มีจุดจบตั้งแต่การระเหยเป็นไอน้ำ การกลั่นตัวของไอน้ำ การรวมตัวเป็นก้อนเมฆ และตกลงมาสู่พื้นโลกของฝนหิมะ และลูกเห็บ 

คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำคืออะไร ?

คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำ คือ การเป็นตัวทำละลายสารอื่น ๆ คือน้ำสามารถละลายสิ่งต่าง ๆ ให้กลายเป็นองค์ประกอบในตัวมันเองได้ น้ำจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สะสมธาตุอาหารต่าง ๆ ไว้ในตัวมากที่สุด 

น้ำ สูญหายไปจากโลกหรือไม่ ?

น้ำไม่เคยสูญหายไปจากโลก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในโลกในปัจจุบันมีเท่ากับปริมาณน้ำที่มีอยู่ในโลกเมื่อ 6000 ปีที่แล้ว อันเป็นช่วงเวลาของการเกิดอารยธรรมลุ่มน้ำไทกริส-ยูเฟรติส เพียงแต่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับปริมาณน้ำ ณ ที่ต่าง ๆ ขึ้น เช่น ที่หนึ่งปริมาณน้ำอาจเพิ่มขึ้นขณะที่อีกที่หนึ่งปริมาณน้ำอาจลดลง

อะไรเป็นสาเหตุให้ปริมาณน้ำแต่ละที่ไม่คงที่ ?

ความเปลี่ยนแปลงผันแปรของภูมิอากาศ ทำให้การคืนกลับของน้ำ ณ บริเวณหนึ่ง ๆ ไม่คงที่และไม่สม่ำเสมอ คือ ทำให้อัตราส่วนการคืนกลับไม่เท่ากับอัตราส่วนที่ได้ระเหยไปจากบริเวณผิวโลก ณ ที่นั้น 

ความผันแปรของภูมิอากาศทำให้เกิดอะไรขึ้นกับโลก ?

ความผันแปรของภูมิอากาศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การเกิดอุทกภัย และสภาวะความแห้งแล้งในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

เขื่อนสร้างขึ้นเพื่ออะไร ?

เขื่อนสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ ณ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลบ่าไปจนหมดในหน้าฝน และเพื่อปล่อยน้ำลงมาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ

จำนวนทั้งหมด 100 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13