Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

ภาวะอันตรายของสารพิษในร่างกายเกิดขึ้นเมื่อใด ?

ภาวะอันตรายของสารพิษในร่างกายเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของสารพิษเกิดการรวมตัวกับโครโมโซมในร่างกายของมนุษย์ทำให้การขับออกจากร่างกายเป็นไปได้ยากทำให้เกิดความเป็นพิษขึ้นกับกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

ของเสียคืออะไร ?

ของเสีย คือ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นมีทั้งที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ

เราช่วยลดภาวะของเสียได้หรือไม่ ?

เราสามารถช่วยลดภาวะของเสียได้โดยปฏิบัติตาม 3R ซึ่งเป็นแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ R1 คือ การลดการใช้ (Reducing) R2 คือ การใช้อีก (Reusing) R3 คือ การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่ (Recycling)

R1 การลดการใช้คืออะไร ?

R1 (Reducing) หมายถึง การใช้ให้น้อยลง หากเราพยายามใช้ของที่ทำให้เกิดขยะน้อยลงก็เท่ากับเราได้เริ่มต้นช่วยฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

R2 การใช้อีก คืออะไร ?

การใช้อีก (Reusing) คือการนำของที่ใช้แล้วและจะทิ้งมาดูว่าจะดัดแปลงใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้าง เช่น กล่อง กระดาษแข็ง ขวดกาแฟ ถุงใส่ของ ซองใส่เอกสาร

R3 การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่คืออะไร ?

การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่ (Recycling) คือกระบวนการผลิตของเสียเพื่อนำกลับมาใช้อีก เช่น กระเบื้อง อลูมิเนียม กระจก กระดาษ พลาสติก ซึ่งเป็นวิธีลดขยะ ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลให้กับโลก

เครื่องหมาย re หมายถึงอะไร ?

 เครื่องหมาย re เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เคยใช้แล้วนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับมาผลิตใช้ได้ใหม่อีก 

อะไรบ้างที่นำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ?

สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว พลาสติก อลูมิเนียม กระดาษ

จำนวนทั้งหมด 100 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13